Algemene voorwaarden

1. Mijn gegevens

Janneke Robers | de kunst van het vrouw-zijn
De la Reijstraat 2, 6814 AE, Arnhem
team@jannekerobers.nl

KVK: 34325804
Btw nr.: NL001595208B74

2. Definities

Klant: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingsessie, workshop, retraite e.d. en/of via mijn website een online bestelling doet voor een fysiek product en/of online programma.
Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die Janneke Robers een opdracht verstrekt.

3. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Janneke Robers en haar klant.

4. Aard van de dienstverlening

Alle activiteiten van Janneke Robers zijn gericht op groei en bewustwording. De klant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Dat betekent dat de klant verantwoordelijk is voor haar succes en/of het behalen van gestelde doelen.

5. Informatieverstrekking

Klanten dienen alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht vooraf te verstrekken. Janneke Robers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens door de klant.

6. Aansprakelijkheid

Janneke Robers is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De activiteiten van Janneke Robers zijn geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.

7. Dossier, geheimhouding en privacy

Janneke Robers doet zeer beperkt aan dossiervorming. Dossiers zijn uitsluitend ter inzage van haarzelf en de betreffende klant en worden niet aan derden verstrekt. Een derde, bijvoorbeeld een werkgever of een arts, heeft alleen inzage in het dossier mits de betreffende klant daar vrijwillig toestemming voor geeft.

Contactgegevens en handgeschreven notities bij individuele sessies of workshops worden bewaard in een kast in de praktijk. Deze notities worden zo lang bewaard als de wet dat eist (op dit moment 10 jaar). Na deze termijn worden ze vernietigd.

Digitaal opgeslagen contactgegevens registreer ik om, indien nodig, contact op te kunnen nemen. Betalende klanten worden opgenomen op de algemene nieuwsbrieflijst en, indien noodzakelijk voor programma-inhoudelijke mailings, ook in een aparte lijst gekoppeld aan het desbetreffende programma. Deze contactgegevens worden niet aan derden verstrekt. Digitaal opgeslagen contactgegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk door Janneke Robers met een wachtwoord. Externe back-ups zijn versleuteld en beveiligd.

De ervaringen die Janneke Robers opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen anoniem verwerkt worden in openbare uitingen op een zodanige manier dat in alle redelijkheid niet te achterhalen is met welke klant zij deze ervaring heeft opgedaan. Klanten kunnen hiertegen bezwaar maken en dienen dit schriftelijk te melden bij de Janneke Robers.

Janneke Robers heeft ook een officiële privacy verklaring.

8. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief btw (indien van toepassing) en verzendkosten, tenzij er nadrukkelijk iets anders staat geschreven.

9. Factuur

Bij iedere aankoop van een product of dienst ontvangt de klant een factuur. Bij een online aankoop is de bevestigingsmail tevens de factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Janneke Robers en wordt maximaal 7 jaar bewaard.

Mocht de klant na aankoop een kopie van een betreffende factuur willen, kan dat uiteraard. Wanneer de klant een mail stuurt naar Janneke Robers met haar naam, de gegevens én datum van de bestelling, ontvangt de klant binnen een week een mail met de pdf van de desbetreffende factuur of een kopie van de bevestigingsmail (als het een online aankoop is geweest).

10. Betalingstermijn en incassoprocedure

Facturen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Janneke Robers te zijn bijgeschreven. Mocht de klant haar factuur na twee herinneringen als nog niet betalen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 22e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

11. Kopie van overeenkomst

Na het bestellen van een online product en/of dienst krijgt de klant een automatische bevestiging van haar bestelling met de gegevens waarmee zij de bestelling heeft gedaan. In dit mailtje zit ook een link naar de algemene voorwaarden. Dit alles tezamen is haar kopie van overeenkomst en dient ook als factuur voor eigen administratie.

12. Annulering van deelname

Klanten kunnen deelname aan een programma voorafgaand aan de start annuleren. Voor fysieke producten en (online) programma’s geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dit gaat niet op voor meditaties, werkboeken en op maat gemaakte producten. Zie kopje 13.

Voor annulering van (deelname aan) workshops, trainingen, lezingen, retraites e.d. geldt: binnen drie maanden voor aanvang is € 100,- verschuldigd aan administratiekosten*, binnen 2 maanden voor aanvang is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd, binnen een maand voor aanvang is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

*Voor annulering van Voluit Vrouw-zijn en de Docentenopleiding Vrouwengroep begeleider zijn de niet terug te vorderen administratiekosten gelijk aan de eerste aanbetaling.

Indien de klant een overeenkomst van deelname tijdens het traject beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit de klant niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de klant worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Verplaatsing van geplande een-op-een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

13. Annulering van sessies of workshops e.d. door Janneke Robers

Janneke Robers behoudt het recht om in geval van overmacht, haar workshops, trainingen, sessies e.d. te wijzigen, verschuiven of annuleren. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet exclusief tot, verstaan: ziekte van Janneke, belemmering door derden, ontoegankelijkheid van de locatie, verkeersbelemmering, natuurrampen, virusuitbraak, oorlog of vanuit de overheid opgelegde beperkingen aan haar werk of samenkomsten van groepen. 

In geval van overmacht doet Janneke Robers haar uiterste best om een andere datum, locatie of vervangende trainer te regelen. Is zij hier niet toe in staat, dan heeft Janneke Robers het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. In een dergelijk geval is Janneke Robers niet aansprakelijk voor enige schade die de klant hieronder leidt.

14. Retourneren

Binnen 14 dagen mag een klant haar product, zonder opgaaf van reden, retour sturen. Gebruik daarbij dit retourformulier online aankopen. De klant krijgt dan binnen 14 dagen haar geld terug gestort op haar rekening.

De kosten van het retour sturen komen voor rekening van de klant. Ook slijtage of zichtbare gebruiksschade moet, in geval van retourneren, door de klant worden vergoed.

Dit herroepingsrecht is uitgesloten op Janneke Robers haar werkboeken, meditaties en op maat gemaakte producten. Ook geldt dit recht van retourneren niet meer als de klant de verzegeling op cd’s en/of dvd’s heeft verbroken.

15. Levertermijn van online gekochte producten

De wettelijke levertermijn van fysieke producten is 30 dagen, maar als Janneke Robers het product op voorraad heeft, wordt het binnen 6 werkdagen opgestuurd. In de praktijk komt het er op neer dat Janneke Robers het product de dag nadat de betaling bij haar is binnen gekomen naar de klant opstuurt.

Bij de bestelling van een online programma krijgt de klant binnen 6 werkdagen een bevestiging van haar deelname met de nodige informatie over de begindatum van het programma.

16. Bezorging en bezorgkosten

De bezorging van Janneke Robers haar fysieke producten gaat via PostNL. Het risico van de verzending ligt bij Janneke Robers. Daarom worden pakketten altijd met een track & trace code verstuurd. Mocht de klant deze code willen om de status van haar verzending in te kunnen zien via de site van PostNL, kan de klant deze per mail bij Janneke Robers opvragen.

De bezorgkosten van een product zijn duidelijk gespecificeerd bij op de betaalpagina.

17. Garantie

Al de door Janneke Robers geleverde diensten en producten voldoen aan de omschrijving zoals klanten deze kunnen lezen op de website. Voldoet er iets niet aan de omschrijving, mag de klant het product retourneren. Zij krijgt dan desgewenst een nieuw product of haar geld terug.

18. Copyright en intellectueel eigendom

Op al het materiaal dat Janneke Robers verstrekt zit copyright en intellectueel eigendom. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

19. Klachten

Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over een geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Janneke Robers te melden. In overleg wordt onderzocht hoe de klacht in alle redelijkheid kan worden verholpen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Procedure: Binnen vijf werkdagen ontvangt de schrijver van de klacht bericht van ontvangst. Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de opdrachtgever en/of klant hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt een indicatie gegeven wanneer Janneke Robers uitsluitsel verwacht te kunnen geven.

Indien een klacht volgens de klant of de opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan deze zich schriftelijk richten tot de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen te Utrecht, waaraan Janneke Robers verbonden is.

Phoenix Opleidingen
t.a.v. Ethische code en klachtencommissie
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE  Utrecht

Lees hier de ethische code van Phoenix opleidingen.
Lees hier de klachtenregeling van Phoenix Opleidingen.

Het oordeel van Phoenix opleidingen is bindend; eventuele consequenties worden door Janneke Robers snel afgehandeld.

De klacht en de wijze van afhandeling wordt 2 jaar bewaard in een digitale beveiligde omgeving.


©️ Janneke Robers | Algemene voorwaarden | Privacy | Contact | Design: Prayana Design